Konspekty zbiórek
opis dokumentutypdata

Nasza pierwsza apteczka

docx09-05-2014[ Pobierz ]
13 kB

Zbiórka o krzyżu

docx09-05-2014[ Pobierz ]
14 kB

Sygnalizacja

docx09-05-2014[ Pobierz ]
12 kB
Metodyka harcerska
Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie
Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie to fundamenty pracy wychowawczej z harcerką i harcerzem. Prawo i Przyrzeczenie są przyjmowane jako jasny i spójny system wartości, jego zapisy są niekwestionowane i przyjmowane wprost. 
Są one dla tej grupy metodycznej bezdyskusyjną wartością. Harcerze i harcerki traktują je jako jasny sposób postępowania.
system małych grup
System małych grup jest realizowany przez pracę w zastępach. Dla prawidłowego funkcjonowania systemu małych grup w tej grupie metodycznej istotne jest, aby:
zastępowy był starszy wiekiem i doświadczeniem od członków zastępu, on planuje i inicjuje pracę zastępu, chłopcy i dziewczynki byli zorganizowani w odrębnych zastępach, stopniowo zwiększała się samodzielność zastępu (od zadań międzyzbiórkowych drużyny do samodzielnych zbiórek zastępu).
uczenie w działaniu
Zdobywanie przez harcerki i harcerzy wszelkich umiejętności odbywa się w skonkretyzowanym działaniu - w dużej części poprzez grę, realizowaną przede wszystkim w zadaniach zespołowych i międzyzbiórkowych. Zakładając samodzielne planowanie, realizację i podsumowanie działań zadanie zespołowe angażuje wszystkich członków zastępu wykorzystując przy tym ich potencjał i rozwijając umiejętności.
stale doskonalony i pobudzający do rozwoju program
Działania programowe mają na celu zaznajomienie harcerzy z ideami harcerstwa i technikami umiejętnościami harcerskimi.
Plan pracy drużyny jest ukierunkowany jest:
budowaniem tożsamości i odrębności zastępu oraz obrzędowości,
zadaniami prób na stopnie harcerskie i wymaganiami sprawności, 
poznawaniem i doskonaleniem technik harcerskich.

Praca z pewnymi standardami ogólnoorganizacyjnymi ("elementarz" wiedzy i umiejętności)

Cechy metody harcerskiej

Metoda charakteryzuje się sześcioma cechami:

  • pozytywnością (rozwijamy dobro w każdym człowieku)
  • indywidualnością (wszystkie działania wychowawcze są dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanka)
  • wzajemnością oddziaływań (wszyscy w ZHP są zarazem wychowankami i wychowawcami – partnerami)
  • dobrowolnością i świadomością celów (aby wstąpić do ZHP, trzeba wyrazić taką chęć, przyjmując zarazem ideały ZHP)
  • pośredniością (wszystkie działania Harcerstwa nastawione są na wychowanie)
  • naturalnością (działania dostosowane są do potrzeb i sytuacji – wieku, środowiska, zainteresowań, warunków)
Działanie drużyny
zorganizowanie do działania
Drużyna zwykle składa się z 2-5 zastępów. Działa w niej zastęp zastępowych i Rada Drużyny. Drużyna pracuje zastępami stopniowo osiągającymi samodzielność w zakresie planowania i organizowania swojej pracy. Wyznaczony przez drużynowego starszy zastępowy organizuje wykonanie zadań określonych samodzielnie lub przez drużynowego i Radę Drużyny. O najistotniejszych sprawach w drużynie decyduje Rada Drużyny. Drużynowy wspólnie z przybocznym organizuje działania drużyny - drużynowy i przyboczni tworzą zespół. 
Harcerki i harcerze uczestniczą w życiu drużyny organizowanym przez drużynowego, 
a jednocześnie wraz z zastępowym stopniowo zaczynają współorganizować działania zastępu.
rola grupy rówieśniczej
Harcerki i harcerze kształtują swoją tożsamość i jedność w ramach zastępu i drużyny. Podstawowe potrzeby realizowane są przez przynależność i zaangażowanie w pracę zastępu, który jest w tym momencie najbardziej naturalnym środowiskiem rówieśniczym. 
zbiórka zastępu
Zbiórki zastępu odbywają się w regularnie, np. w tygodniowym rytmie. Przygotowane i prowadzone są przez zastępowego przy wsparciu przybocznych lub drużynowego. Członkowie zastępu włączają się w zbiórkę przez aktywny udział w proponowanych zadaniach. Przygotowują część elementów zbiórek m.in. przez realizację zadań międzyzbiórkowych.
zbiórka drużyny
Zbiórki odbywają się w regularnie, w trybie określonym kalendarzem drużyny. Tematyka zbiórek związana jest przede wszystkim z treściami służącymi poznaniu harcerstwa, poznawaniu Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, zdobyciu elementarnej wiedzy o harcerstwie oraz przyswojeniu podstawowych umiejętności i technik harcerskich. Harcerki i harcerze uczestniczą w zbiórkach, najczęściej działając w zastępie.
formy pracy
Dla zapewnienia jak najlepszych efektów wychowawczych podczas zbiórek należy stosować przemienność form, zwłaszcza takich, które stwarzają możliwość stałej aktywności i sprawdzania się.
Formą letniej działalności jest :
Obóz 
Drużyna organizuje obóz letni podsumowujący całoroczną pracę wychowawczą. Dobrym rozwiązaniem jest obóz w ramach zgrupowań hufcowych lub wspólnie z kilkoma innymi drużynami - wtedy powstaje możliwość podziału zadań między kadrę pozostałych drużyn.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )