Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP
z dnia 6 marca 2011 r.
w sprawie systemu stopni instruktorskichI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie § 67 ust. 4 pkt 3 Statutu ZHP, Rada Naczelna ZHP określa zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi związane.
2. Jeżeli w niniejszym dokumencie jest mowa o właściwym komendancie, należy przez to rozumieć komendanta hufca, chorągwi lub Naczelnika ZHP, powołującego rozkazem komisję stopni instruktorskich (KSI).
3. Jeśli w niniejszym dokumencie mowa jest o właściwej komisji, należy przez to rozumieć komisję stopni instruktorskich hufca, międzyhufcową, chorągwi lub przy Głównej Kwaterze ZHP – zgodnie z przydziałem służbowym zdobywającego stopień.
4. Postanowienia niniejszego dokumentu, w których mowa o wędrowniku, członku starszyzny, instruktorze, komendancie, przewodniczącym KSI, przewodniku, podharcmistrzu i harcmistrzu, stosuje się odpowiednio do wędrowniczki, członkini starszyzny, instruktorki, komendantki, przewodniczącej KSI, przewodniczki, podharcmistrzyni i harcmistrzyni.

II. ZASADY ZDOBYWANIA STOPNI INSTRUKTORSKICH
1. Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego. Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne z ideą stopnia. Zdobycie stopnia nie wymaga pełnienia funkcji na określonym poziomie struktury organizacji.
2. Stopnie instruktorskie:
• przewodnik – przewodniczka,
• podharcmistrz – podharcmistrzyni,
• harcmistrz – harcmistrzyni,
są zdobywane przez członków zwyczajnych ZHP.
3. Opiekunem próby może być:
• na stopień przewodnika – podharcmistrz albo harcmistrz;
• na stopień podharcmistrza – harcmistrz, a także podharcmistrz, który spełnia łącznie następujące warunki:
- uzyskał zgodę właściwej KSI,
- ma stopień podharcmistrza od minimum 2 lat,
- ma otwartą próbę harcmistrzowską,
- jako opiekun przeprowadził i zamknął z wynikiem pozytywnym co najmniej jedną próbę przewodnikowską;
• na stopień harcmistrza – harcmistrz.
4. Opiekun próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską.
Tryb zdobywania stopni

III. TRYB ZDOBYWANIA STOPNI INSTRUKTORSKICH

1. Wędrownik, członek starszyzny lub instruktor, decydujący się na zdobywanie stopnia, zgłasza do właściwej KSI gotowość podjęcia próby.
2. KSI akceptuje opiekuna próby, przedstawionego przez otwierającego próbę, lub wyznacza za jego zgodą innego opiekuna próby.
3. Otwierający próbę wspólnie z opiekunem ustala program próby, który:
• jest drogą dojścia do poziomu, wynikającego z idei i wymagań stopnia,
• zawiera dowolną liczbę zadań, które zapewniają realizację wszystkich wymagań na stopień (jedno zadanie można powiązać z większą liczbą wymagań, a jedno wymaganie może być realizowane przez kilka zadań),
• uwzględnia w zadaniach aktualny poziom i doświadczenie zdobywającego stopień,
• jest powiązany z planem pracy środowiska,
• wiąże się z pełnioną przez niego funkcją,
• określa przewidywany czas trwania próby.
4. Otwierający próbę składa wniosek o otwarcie próby wraz z jej programem do właściwej KSI. Wniosek wymaga opinii bezpośredniego przełożonego osoby otwierającej próbę.
5. Komisja po rozmowie z kandydatem i opiekunem oraz pozytywnym przyjęciu programu próby wnioskuje do właściwego komendanta o otwarcie próby.
6. Otwarcie próby komendant ogłasza rozkazem.
7. KSI ma prawo:
• zmienić, za zgodą lub na wniosek zainteresowanego, proponowane zadania, opiekuna próby i czas jej trwania,
1. przyjąć dodatkowe wymagania na stopnie, wynikające z potrzeb środowiska i programu jego rozwoju, w uzasadnionych przypadkach skrócić okres służby instruktorskiej niezbędnej do otwarcia próby na kolejny stopień,
2. w uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę wykształcenie, doświadczenie i dotychczasowy przebieg służby instruktorskiej kandydata do stopnia, pominąć wymaganie na stopień opisując ten fakt w karcie próby.
8. W celu zamknięcia próby:
• zdobywający stopień składa do KSI wniosek o zamknięcie próby; do wniosku należy dołączyć: kartę próby zawierającą potwierdzenie wykonanych zadań, pisemny raport z przebiegu próby, realizacji wymagań i osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia, dokumentację powstałą w wyniku realizacji próby, opinię bezpośredniego przełożonego i komendanta zaliczającego służbę instruktorską,
• opiekun przedstawia KSI pisemną opinię o zdobywającym stopień i przebiegu próby,
• KSI po rozmowie ze zdobywającym stopień i jego opiekunem wnioskuje do właściwego komendanta o zamknięcie próby.
9. Po pozytywnym zamknięciu próby właściwy komendant, na wniosek KSI, przyznaje stopień rozkazem.
10. Po negatywnym zamknięciu próby właściwy komendant na wniosek KSI ogłasza rozkazem zamkniecie próby z wynikiem negatywnym.
11. Próby zamknięte z wynikiem negatywnym właściwy komendant ogłasza rozkazem po upływie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku komisji o negatywnym zamknięciu próby. W tym czasie przysługuje zdobywającemu stopień prawo do odwołania się od decyzji KSI do właściwego komendanta. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania komendant ponownie kieruje sprawę próby do KSI.
12. W przypadku niezakończenia próby przez zdobywającego w wyznaczonym terminie KSI najpóźniej po upływie 3 miesięcy wzywa zdobywającego stopień i opiekuna do stawienia się na zbiórce komisji, podczas której dokonuje oceny realizacji próby oraz podejmuje decyzję o przedłużeniu czasu trwania próby lub zamknięciu próby. Jeżeli odbywający próbę nie stawi się na wezwanie komisji i nie usprawiedliwi swojej nieobecności, komisja na następnej zbiórce zamyka próbę z wynikiem negatywnym.
13. Ponowne otwarcie próby może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy od zamknięcia próby z wynikiem negatywnym.
14. Dorobek prób na stopnie instruktorskie powinien być upowszechniony, tak by umożliwić korzystanie z niego kadrze oraz zdobywającym stopnie.
15. Zalecany czas trwania próby wynosi od 1 roku do 2 lat.
Wymagania na stopnie
opis dokumentutypdata
docx26-02-2013[ Pobierz ]
15 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )