ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego to Organizacja Pożytku Publicznego.

Jest największą organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Wychowanie w ZHP, ma 100-letnią historię, które opiera się na normach kulturowych i etycznych wartościach chrześcijańskich, kształtuje postawę szacunku wobec każdego człowieka. Głównym celem działania Związku jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy oraz stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka.

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. Jest organizacją otwartą i apolityczną.

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

ZHP to nie tylko organizacja dzieci i młodzieży, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery.

Wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.

Wartości te, zapisane są w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim

 

W każdej drużynie i gromadzie jest budowany program działania mający na celu realizację postawionych sobie wspólnie celów wychowawczych. Jest realizowany głównie przez zdobywanie zuchowych i harcerskich sprawnościznaków służbuprawnień państwowychrealizację zadań zespołowych i projektów.

Formą aktywności programowej jest zabawa w kogoś lub w coś (w gromadach zuchowych), gra (w drużynach harcerskich), poszukiwanie (w drużynach starszoharcerskich) oraz służba i wyczyn (w drużynach wędrowniczych). Harcerskie działanie obejmuje wiele bardzo różnorodnych obszarów programowych.

Przynależność i składka

Rodzice decydując się na zapisanie dziecka do drużyny harcerskiej podpisują zgodę na wstąpienie dziecka do Związku Harcerstwa Polskiego. Wiąże się to z opłaceniem składki, która wynosi rocznie 48 zł. Z tej sumy 20% zostaje w drużynie, 20 % zostaje w Hufcu, kolejne 20 % zostaje w Chorągwi, a reszta przekazywana jest do KG ZHP w Warszawie. 

Rok harcerski trwa od września do czerwca podobnie jak rok szkolny. Podczas wakacji trwa Harcerska Akcja Letnia (HAL) podczas, której odbywają się obozy, rajdy, biwaki i inne formy rekreacyjne, a podczas ferii zimowych Harcerska Akcja Zimowa ( HAZ)

Natomiast rok budżetowy trwa od stycznia do grudnia i tak właśnie jest opłacana składka.

 

http://zhp.pl/rodzice/ile-kosztuje-harcerstwo/

opis dokumentutypdata

Zgoda na przynależność dziecka do ZHP

pdf25-02-2016[ Pobierz ]
293 kB
Grupy wiekowe

Grupy członkowskie, które stanowią jednocześnie grupy metodyczne : 

zuchy - członkowie w wieku 6-10 lat, pracujący metodyką zuchową;

harcerki i harcerze - członkowie w wieku 10-13 lat, pracujący metodyką harcerską;

harcerki starsze i harcerze starsi - członkowie w wieku 13-16 lat, pracujący metodyką starszoharcerską;

wędrowniczki i wędrownicy - członkowie w wieku 16-25 lat, pracujący metodyką wędrowniczą.

 

Jednostki organizacyjne dla poszczególnych grup wiekowych  

Gromada zuchowa - dla zuchów,

Drużyna harcerska - dla harcerek i harcerzy,

Drużyna starszoharcerska - dla harcerek starszych i harcerzy starszych,

Drużyna wędrownicza - dla wędrowniczek i wędrowników.

Drużyna wielopoziomowa - dla grup wiekowych następujących po sobie

Umundurowanie

Umundurowanie  to ubiór noszony przez członków Związku Harcerstwa Polskiego mający na celu budować wspólnotę harcerzy poprzez jednolity wygląd. Jest ono regulowane przez regulamin mundurowy,ale też związane z obrzędowością drużyny, do której należy dziecko.

Mundur składa się z bluzy mundurowej i spódnicy dla dziewcząt, oraz bluzy mundurowej i spodni dla chłopców. Pozostałe elementy munduru wynikają z obrzędowości hufca i drużyny, do której należy dziecko.

 

mundur męski                             mundur damski

lightbox       lightbox

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )